Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2020 tonen

Minister: Wettelijk kader persoonsgegevens aan vernieuwing toe. Cold case zaken uitzonderingspositie.

De minister informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rond de wttelijke kaders rond persoonsgegevens: Een veilige en rechtvaardige samenleving vraagt om een overheid die zorgt voor de handhaving van de openbare orde, het voorkomen, onderzoeken, opsporen, vervolgen van strafbare feiten en de tenuitvoerlegging van opgelegde straffen en maatregelen. Voor een goede uitvoering van deze taken, is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken, zoals het verzamelen, opslaan en delen ervan. Bij de verwerking van persoonsgegevens moet de overheid zorgvuldigheid betrachten en niet meer inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van burgers dan noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de taak. De Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg, uit 2002) en de Wet politiegegevens (Wpg, uit 2007) vormen samen een belangrijk onderdeel van het wettelijk kader voor de verwerking van persoonsgegevens in het politie- en justitiedomein. Dat wettelijk kader is aan vernieuwing toe. Si

Vaste Kamercommissie bevraagt minister over wervingscampagne voor vrijwilligers bij cold cases.

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid had op 21 september 2020 overleg gevoerd met de heer Dekker, Minister voor Rechtsbescherming, en de heer Grapperhaus, Minister van Justitie en Veiligheid, over de brief van de Minister van Justitie en Veiligheid d.d. 24 februari 2020 inzake cold cases (onder andere genealogische DNA-databanken) (Kamerstuk 29 628, nr. 939).  De vaste commissieleden brachten de volgende onderwerpen naar voren, waarbij de nadruk kwam te liggen op de vrijwilligers. Kamerleden hebben het idee dat vrijwilligers met een bepaalde expertise een meerwaarde kunnen hebben voor een cold case onderzoek. De Kamer verwacht van de regering dan ook dat men een actieve wervingscampagne op poten gaat zetten om deze hoog gekwalificeerde vrijwilligers binnen te halen.  "Het eerste gaat over cold cases. De VVD juicht de aanpak van het kabinet toe: komen tot een meer eenduidige en systematische aanpak bij het oplossen van cold cases en hierbij vrijwilligers inzetten. Eind 20

Kamerleden dienen motie in: regering dient wervingscampagne te starten voor cold case teams

Ruim 1700 cold case zaken, onderbezetting en kennisdeling. Dit zijn wel de basiselementen geweest voor Kamerleden om een motie in te dienen om een wervingscampagne te starten onder studenten en werkenden. Deze groep vrijwilligers kunnen een waardevolle meerwaarde hebben bij het onderzoeken van cold cases.  Diverse eenheden van de Nationale Politie werken al met geüniformeerde vrijwilligers in het werkgebied van de operationele openbare orde en veiligheid. Vrijwilligers binnen opsporing met taakaccent cold cases is een nog niet uitgewerkt gebied.   Bekijk de motie hier. 

Tweede Kamer roept minister ter verantwoording over voortgang cold case organisatie: landelijk team

 "Roep om landelijk coldcaseteam voor oude moordzaken: 'Het moet niet aan Peter R. de Vries liggen of een zaak aandacht krijgt". Zo begint het artikel van EenVandaag over de voortgang en ontwikkelingen rond cold case onderzoeken. De roep om een landelijk cold case team wordt steeds groter. Vier partijen in de Tweede Kamer pleiten voor een landelijk coldcaseteam. Nu wordt lokaal bepaald welke oude moordzaak nog een keer bekeken wordt. Onwenselijk, vindt de PvdA: "Dit moet landelijk aangestuurd worden."  Regionale verschillen Per district wordt op dit moment bepaald welke zaken kansrijk zijn en nader onder de loep moeten worden genomen. Maar het aantal cold case-rechercheurs dat beschikbaar is, verschilt enorm. Daarom pleiten VVD, SP, PvdA en PVV nu voor de komst van een landelijk cold-case team. De PvdA:"Het moet niet lokaal bepaald worden of een zaak weer onderzocht wordt. Die regionale verschillen zijn ook niet goed." Naar aanleiding van het mediaberi

Doorlichting strafrechtketen. Beleid cold cases knelpunt. Wanneer eist de politietop een departementaal Taskforce Cold Cases?

De roep om een departementaal Taskforce Cold Cases wordt groter, zeker na de doorlichting van de strafrechtketen. De doorlichting strafrechtketen is door PwC Strategy& uitgevoerd in de periode van eind oktober 2019 tot en met begin juni 2020 in opdrachtgeverschap van de Brede Bestuursraad van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (hierna JenV). PWC beschrijft de knelpunten in de strafrechtketen. Een ruw overzicht van beleid, wet- en regelgeving onderstreept de veelheid en complexiteit van wat er op ketenspelers af komt. Ook voor het beleid rond cold cases.  Voor het jaar 2019 staat voor de politie het beleid voor cold cases als een knelpunt vermeld. PWC voldoet met de mededeling dat het indicatief is, omdat het totaaloverzicht ontbreekt in de keten. Veel verschillende wets- en beleidswijzigingen komen tegelijkertijd op de partners af, wat mogelijk de grenzen van het verandervermogen van de organisaties raakt: – Vaak gaat het om handelingswijzigingen, waarbij veel personen binne

Vaste Kamercommissie: Dekken opportuniteitsbeginsel en art.12Sv lading reviews? OM keurt eigen vlees.

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 4 maart 2020 overleg gevoerd met de heer Dekker, Minister voor Rechtsbescherming, en de heer Grapperhaus, Minister van Justitie en Veiligheid, over onder andere de herziening van niet adequaat onderzochte zaken.  De Kamercommissie legt de minister het volgende voor: "Nabestaanden die denken dat er onterecht geen veroordeling is geweest, omdat er bijvoorbeeld sprake was van een onvolledig opsporingsonderzoek, kunnen op dit moment eigenlijk nergens goed terecht met hun bezwaren.  Het boek «Moordsporen: op zoek naar de waarheid achter cold cases» zet dit probleem uitvoering uiteen. Nabestaanden kunnen bij twijfels terecht bij hetzelfde OM dat eerder tot de conclusie kwam dat er geen ander of nieuw onderzoek nodig was. En ook de artikel 12-procedure is hierbij geen oplossing, omdat men dan moet aantonen dat sprake is van een misdrijf, terwijl daar nu juist een verschil van mening over is tussen de nabestaanden en justitie.  Daaro

Minister informeert Tweede Kamer over stand van zaken cold case in Nederland

De minister stuurt de Tweede Kamer een uitgebreide brief over de stand van zaken van cold case onderzoeken in Nederland.  Sinds 2013 is de politie zo ingericht dat aparte aandacht voor het ophelderen van cold cases – ernstige misdrijven die destijds niet konden worden opgelost – is zeker gesteld. Deze aandacht voor cold cases is belangrijk; voor onze samenleving en ook juist voor de nabestaanden. In navolging van mijn brief van 4 februari 2019 (Kamerstuk 29 628, nr. 859) informeer ik uw Kamer bij deze over de ontwikkelingen op dit terrein. Daarnaast ga ik (onder thema 4) in op het verzoek van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van 19 december 2019 om te reageren op het mediabericht «Hobby-databanken als nieuwe opsporingsmethode» (NRC, 15 december 2019) .  De minister vervolgt: "In mijn brief van 17 december 2019 heb ik uw Kamer uitgebreid geïnformeerd over de huidige druk op de inzetbare politiecapaciteit. Capaciteit die per definitie schaars is. De realiteit is dat er

Vakliteratuur. Jurisprudentie, beleid en Boek De Zaak Nicole: Geheimen van een cold case zaak. Meningsuiting versus privacy

Voor de professional zeker een boek om te bestuderen in combinatie met de jurisprudentie en politieke inzichten. Een dusdanig indrukwekkende zaak dat het uitgebreid de pers heeft gehaald en er 'zelfs' een Wikipedia-pagina aan is gewijd. De vijftienjarige Nicole van den Hurk verdween in oktober 1995 toen ze van haar oma vertrok. Nicole fietste richting winkelcentrum om er te gaan werken in een supermarkt. Het levenloze lichaam van Nicole werd zes weken later gevonden in het struikgewas. Uit onderzoek bleek dat ze met geweld om het leven was gebracht. De moord op Nicole zou een van de meest beruchte cold case zaken worden. Ruim achttien jaar na de moord werd in januari 2014 bekendgemaakt dat de politie een verdachte had aangehouden op basis van een positieve DNA-match. Na een lang gerechtelijk proces en veel media-aandacht werd uiteindelijk Jos de G. veroordeeld tot een langdurige gevangenisstraf in 2018.  Vervolgens verscheen een boek van de hand van journalist Max Steenberghen.

Kamercommissie confronteert Minister: Bescherming slachtoffers bij publicatie(s)? Casus Nicole van den Hurk

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft overleg gevoerd met Minister voor Rechtsbescherming, over onder andere de bescherming van belangen van slachtoffers bij publicatie.  De Kamercommissie begint met de bescherming van de belangen van slachtoffers bij publicatie. Het gaat om de bescherming in strafrechtelijke zaken in het algemeen, en om de medewerking van politie en het Openbaar Ministerie aan journalistiek werk in het bijzonder. Het uitgangspunt bij mediaproducties is dat hierover tijdig met slachtoffers of nabestaanden in contact wordt getreden. Voortaan sluiten de politie en het Openbaar Ministerie vooraf altijd een contract met journalisten, auteurs en/of producenten, zodat ze de noodzakelijke waarborgen kunnen vragen die nodig zijn om de belangen ook werkelijk te beschermen. Het gaat niet alleen om het belang van het slachtoffer bij een publicatie, maar ook om het feit dat slachtoffers altijd met hun volledige naam in de media worden genoemd. Dat blijft ook zo als

Minister beantwoordt vragen over het boek "Moordsporen, op zoek naar de waarheid achter cold cases".

De Minister van Justitie en Veiligheid beantwoordt kamervragen over het boek «Moordsporen, op zoek naar de waarheid achter cold cases» (ingezonden 14 november 2019).  Vraag 1 Bent u bereid kennis te nemen van het boek «Moordsporen, op zoek naar de waarheid achter cold cases»? Antwoord 1 Ik ben door mijn ambtenaren over de inhoud van het boek ingelicht. Vraag 2 Wat is in algemene zin uw reactie op zaken waarin mogelijke ongerijmdheden zijn gevonden of twijfel is blijven bestaan over de ware toedracht van overlijdens? Deelt u in algemene zin de mening dat het belangrijk is voor het vertrouwen in de opsporing dat zo min mogelijk twijfel blijft bestaan over de waarheid achter mogelijk niet adequaat onderzochte zaken, niet alleen voor de waarheidsvinding maar ook voor de rouwverwerking van nabestaanden? Antwoord 2 Ja, de Minister voor Rechtsbescherming en ik hebben in onze brief van 16 januari 20192 onderkend dat de twijfel bij nabestaanden over de oorzaak van het overlijden van hun naaste

Kamercommissie met minister van Justitie over DNA-zaken: verwantschapsonderzoek en bloedmonsters.

Onderstaand het beleid van de minister als antwoord op de vragen die zijn gesteld in de commissie voor Justitie en Veiligheid.  De minister wilt uitlichten de verruiming van de mogelijkheid om verwantschapsonderzoek in te zetten. Hoofdconclusie van de evaluatie van de wettelijke regeling voor DNA-verwantschapsonderzoek is dat het doel van de regeling is gehaald. Het DNA-verwantschapsonderzoek heeft volgens de onderzoekers een belangrijke bijdrage geleverd aan de opsporing en vervolging van daders in verschillende zaken, waaronder enkele zeer geruchtmakende cold cases. Door de evaluatie ingegeven heb ik voorgesteld de voorgenomen versoepeling van de toepassingsgrens van lichtere vormen van DNA-verwantschapsonderzoek versneld in te voeren. Daardoor kan de opsporingspraktijk eerder en vaker van deze opsporingsmiddelen gebruikmaken. Ik vind het gerechtvaardigd dat lichtere vormen van DNA-verwantschapsonderzoek kunnen worden ingezet als sprake is van een voorlopige hechtenismisdrijf.  De mi