Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2021 tonen

Evaluatie wet aanpassing regeling vervolgingsverjaring 2012

 De Eerste en Tweede Kamer worden via de minister bekend gemaakt met de evaluatie van de Wet aanpassing regeling vervolgingsverjaring 2012. Ateno, het bureau voor criminaliteitsanalyse, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen hebben in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum een uitgebreide evaluatie uitgevoerd. Uitgebreid wordt ingegaan op verjaringstermijn en vervolgingstermijnen, relevante onderdelen voor de toetsing rond een cold case zaak. Het evaluatierapport begint met de volgende passage: Wetswijziging van 2013 In 2006 is de verjaring afgeschaft voor misdrijven waarop een levenslange gevangenisstraf is gesteld. Mede naar aanleiding van het bekend worden van grootschalig misbruik binnen kerkelijke instellingen werd in 2011 een nieuw wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de wijziging van de regeling van de vervolgingsverjaring ingediend bij de Tweede Kamer. Dit heeft geresulteerd in de Wet aanpassing regelin

Antwoorden minister Grapperhaus op gebruik genealogische DNA-databanken voor cold cases

Vanuit de Tweede Kamer waren vragen gesteld over het gebruik van genealogische DNA-databanken voor cold cases. Minister Grapperhaus antwoordde als volgt:  Vraag 1 en 2 Wat is de voortgang van de verkenning naar het gebruik van particuliere genealogische databanken bij het oplossen van cold cases? Wanneer is de verkenning naar het gebruik van particuliere genealogische databanken afgerond en worden de resultaten met de Kamer gedeeld? Antwoord 1 en 2 De verkenning voor het gebruik door de politie van de genealogische DNA-databanken voor de identificatie van onbekende doden zal naar verwachting aan het begin van volgend jaar worden afgerond. De resultaten zullen in de eerste maanden van 2022 worden gedeeld met uw Kamer. Vraag 3 Wanneer hebben opsporingsinstanties u, voor het eerst laten weten dat zij graag de mogelijkheden willen verkennen voor het gebruik van particuliere genealogische DNA-databanken voor het oplossen van cold cases? Antwoord 3 In 2019 hebben de politie en het NFI het de

Kamercommissie Veiligheid & Justitie kritisch: waar blijft beleid "burgerparticipatie" bij o.a. cold cases?

 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid stelde een aantal vragen en legde opmerkingen voor over de brieven van de Minister van Justitie en Veiligheid onder andere op het gebied van Gebiedsgebonden Politiezorg (GGP) en politiecapaciteit.  Moties en toezeggingen De Kamercommissie vraagt zich af waarom het openbaar ministerie (OM) geen aanleiding ziet om uitgangspunten ten aanzien van burgeropsporing in een landelijke richtlijn vorm te geven. Enerzijds wordt steeds vaker de hulp ingeroepen van burgers (bijvoorbeeld grootschalige burgerparticipatie bij cold cases of bij cybercrime) en anderzijds zijn we collectief buitengewoon ongelukkig met mensen die menen zich als pedojager te buiten te mogen gaan aan «burgeropsporing». De Kamercommissie stelt de vraag of de minister dat het de realiteit is – zeker op digitaal gebied – dat burgers niet met de handen over elkaar blijven zitten en dat het ook buitengewoon nuttig kan zijn als zij binnen wettelijke grenzen een bijdrage leveren aan d

Beleidsonderzoek: Evaluatie regeling DNA verwantschapsonderzoek

Beleidsartikel 33 van de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft betrekking op de sociale veiligheid en de criminaliteitsbestrijding en is doorgelicht op zijn werking in de periode 2014 t/m 2019. Dat gebeurde in het kader van de periodieke beleidsdoorlichting zoals die nog geldt voor alle beleidsartikelen van de rijksbegroting. Beleidsartikel 33 kent twee componenten met betrekking tot de rol van de Rijksoverheid: de facilitering van het lokale bestuur in zijn rol om de lokale veiligheid te vergroten en de openbare orde te handhaven, en de mate waarin criminaliteit leidt tot opsporing en vervolging van verdachten. Als bijlage van de beleidsdoorlichting is het volgende onderzoek toegevoegd: Winter, H., Hoving, R., Boxum, C., Veen, C., Evaluatie regeling DNAverwantschapsonderzoek, Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, Groningen 2019 Doel van het DNA-verwantschapsonderzoek in strafzaken, dat sinds 2012 mogelijk is, is om door middel van het vaststellen van

Verkennend onderzoek: Meldingsbereid door tip & beloningsgelden (ook voor cold cases)?

 In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum is een verkennend onderzoek verricht met de titel 'Meldingsbereid door tip & beloningsgelden'. Ook voor cold case zaken kan een dergelijke regeling gelden.  Het verkennende onderzoek naar tip- en beloningsgelden en de invloed van dergelijke incentives op de bereidheid van burgers tot het geven van (strafrechtelijk) relevante informatie aan de politie. Daar draait het om in dit verkennende onderzoek. In de meeste gevallen gaat het bij het verstrekken van dit soort informatie om gegevens die waardevol zijn voor reeds lopende of nog op te starten strafrechtelijke onderzoeken. In het bestek van dit onderzoek is echter ook stilgestaan bij tips over openbare ordeproblematiek. Het uitkeren van tip- en beloningsgelden is geregeld in de Circulaire bijzondere opsporingsgelden. In de context van dit onderzoek verstaan we onder tipgelden de financiële vergoeding die kan worden uitbetaald aan informanten. Dit zijn burgers d

Programma Digitalisering Strafrechtketen: cold cases in webapplicatie

De heeft enige jaren geleden een afslag genomen op een nieuwe snelweg. In een snel tempo zijn in diverse programma's stappen ondernomen om als overheid meer te gaan digitaliseren, zo ook voor de gehele strafrechtketen. Zo liggen er ontwikkelingen om steeds meer tot een digitaal strafdossier te komen, waarbij politie, justitie, rechtbanken en de advocatuur gezamenlijk in hetzelfde platform optimaal en digitaal kunnen werken. Ook voor cold case zaken wordt al jaren geroepen om verdere digitalisering. Via een rapportage van de tussenstand van het digitaliseringprogramma wordt gemeld dat eind 2020 de webapplicatie Complexe Dossiers op kleine schaal in gebruik is genomen door verschillende rechercheteams, cold cases en het landelijk parket (release versie 1.0). Rechercheurs en officieren toetsen gedurende een periode de webapplicatie aan de hand van lopende onderzoeken. Op deze wijze wordt een zo volledig en gebruikersvriendelijk mogelijke digitale oplossing voor complexe dossiers ontwi

De inzet van microsatellieten bij cold cases. Geen fictie, maar realiteit.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Dialogic de opdracht gegeven een verkenning te doen naar de toegevoegde waarde van ruimtevaart voor Nederland. In de rapportage wordt een verwijzing gemaakt naar de opsporingsmethodieken alsmede de onderzoeken naar cold cases: Voor alle diensten op het gebied van vrede en veiligheid geldt dat ruimtevaarttoepassingen naar verwachting meer binnen handbereik komen (onder andere door de opkomst van microsatellieten) en breder zullen worden ingezet. Daarbij is - net als in de andere domeinen – een verschuiving te verwachten van interventie naar early warning en voorspellen. Voor de brandweer betekent dit bijvoorbeeld het beter kunnen voorzien van natuurrampen. Ook voor Defensie geldt dat het door betere informatie beter kan anticiperen op mogelijke problemen. Doel is uiteindelijk de veiligheidsprofessional op de grond van de best mogelijke informatie te voorzien. Voor Defensie zijn ontwikkelingen als radartechnologie voor space situation

Schokkend: Disfunctioneren politieafdeling LIRC beschadigde informatiepositie. Ook (internationale) cold cases.

Het Landelijk Internationaal Rechtshulpcentrum (LIRC) van de Nationale Politie heeft lange tijd gedisfunctioneerd. Het disfunctioneren leidde tot organisatie- en taakverwaarlozing, schade aan informatiestromen, slechte afstemming tussen verschillende politieonderdelen en schade aan werknemers. Tot deze conclusie komt de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) in haar eerste rapportage over het onderzoek naar misstanden bij de Landelijke Eenheid van de politie.  De Inspectie JenV kreeg eind 2019 signalen binnen over ongewenst gedrag, machtsmisbruik, een verkeerde stijl van leiderschap en onprofessioneel handelen bij twee dienstonderdelen van de Landelijke Eenheid. Het onderzoek naar de Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO), die agenten en rechercheurs 24/7 informatie moet leveren, is nu openbaar. De klachten betroffen hier twee afdelingen: het LIRC en het Team Criminele Inwinning. De rapportage over de Dienst Specialistische Operaties (DSO) volgt later dit jaar. LIRC

Wetenschap komt met aannemelijke oplossing cold case via film Frozen

De bizarre dood van hikers in het Russische Dytalov Pass hebben inmiddels gezorgd voor vele complottheorieën, maar het antwoord ligt misschien in een computermodel gebaseerd op verrassende bronnen.  Het inmiddels 62-jarig oude mysterie zou volgens complotten te maken hebben met Russische experimenten. Yetis en zelfs buitenaardse wezens worden niet uitgesloten. Maar wetenschappers hebben nu een theorie neergelegd dat hoogstwaarschijnlijk een lawine de oorzaak is van de gruwelijke dood van de ervaren hikers. Zij kwamen niet terug na een geplande 100 kilometer avontuur door het Oeral gebergte in de winter van 1959. De groep bestond uit 9 studenten (een student was al eerder afgehaakt) en een veteraan van de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels staat het incident bekend onder de Dyatlov Pass, vernoemd naar de leidende student van de groep genaamd Igor Dyatlov. Uit het gevonden beeldmateriaal op het plaats incident konden film en foto's teruggekeken worden, zodat er een reconstructie gemaakt