Doorgaan naar hoofdcontent

Eerste belangrijke politiek-bestuurlijke stap in aanpak cold cases en vermiste personen door Inspectie Justitie en Veiligheid.

De Inspectie Justitie en Veiligheid (hierna: IJV) heeft een eerste belangrijke politiek-bestuurlijke stap gemaakt als het gaat om de aanpak van cold cases en vermiste personen in Nederland. IJV is gevraagd om een inventarisatie te maken van de stand van zaken  rond dit onderwerp, waarbij mede het motto van  IJV richtgevend was: toezicht, omdat rechtvaardigheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. De uitvoerende organisatie van de aanpak van cold cases en vermiste personen is belegd bij de Nationale Politie. IJV houdt toezicht op de politie. Zij richt zich daarbij op het stimuleren van veerkracht en weerbaarheid, het bevorderen van het lerend vermogen, het bevorderen van effectieve ketens en netwerken en op het scherp houden van de politie op het burgerperspectief. Daarnaast speelt het Openbaar Ministerie een essentiele rol bij de aanduiding van opsporingsonderzoeken die uiteindelijk een cold case status krijgen. De Officier van Justitie is en blijft de leider van het onderzoek. 

De roep om een departementaal Programma en Taskforce Cold Cases en Vermiste Personen wordt groter, zeker na de doorlichting van de strafrechtketen door PwC in 2019. PWC beschrijft de knelpunten in de strafrechtketen. Een ruw overzicht van beleid, wet- en regelgeving onderstreept de veelheid en complexiteit van wat er op ketenspelers af komt. Ook voor het beleid rond cold cases. Voor het jaar 2019 stond voor de politie het beleid voor cold cases als een knelpunt vermeld. De organisatie wordt geraakt door: 

– Vaak gaat het om handelingswijzigingen, waarbij veel personen binnen de organisaties worden  geraakt
– Vaak zijn meerdere organisaties betrokken, wat veel afstemming vergt
– Vaak zijn het meerjarige trajecten, waarbij veel voorbereidingstijd nodig is.

Uit de evaluatie blijkt dat organisatorische uitdagingen de werkdruk verhogen. De veelheid aan wets- en beleidswijzigingen met onduidelijke prioritering, beleidsvorming vanuit verschillende directies, informatie om afwegingen over inzet van capaciteit te maken zijn beperkt zichtbaar op organisatie en op ketenniveau. En afsluitend is achterblijvende ICT en beperkte aansluiting van (logistieke) processen op organisatie en ketenniveau zijn belangrijke factoren voor de werkdrukverhoging. De werkdruk beleving stijgt verder door organisatiewijzigingen en een veelheid aan veranderingen op organisatie- en ketenniveau alsmede door toegenomen media aandacht. Uit de conclusies en aanbevelingen blijkt dat samenwerking en het stellen van prioriteiten achterwege blijft. Dit is dan ook de reden dat voor de politie het ontwikkelen van beleid met ketenpartners tot een knelpunt leidt. 

De ontwikkeling van cold case zaken loopt vast, omdat de politie afhankelijk is van de samenwerking en sturing van en door ketenpartners. Het instellen van een departementaal Programma en Taskforce Cold Cases is onvermijdelijk om snel een effectieve beleidscyclus op touw te zetten. Nabestaanden hebben het recht om te weten wat het beleid op korte, middellange en lange termijn is als het gaat om de uitvoeringshandelingen van de aanpak van cold cases en vermiste personen. 

IJV laat weten dat de organisatie toezicht houdt op de taakuitvoering van organisaties en besturen op het gebied van justitie en veiligheid. Doel hiervan is om deze organisaties te laten werken volgens de in wetten en plannen vastgelegde afspraken. IJV vindt het afgegeven signaal over de stand van zaken rond de aanpak van cold cases en vermiste personen waardevol en dit meegenomen zal worden in het regulier toezicht. Mocht daartoe aanleiding bestaan, dan zal het proces rond cold cases en vermiste personen worden aangedragen in de risico-analyse op basis waarvan gerichte keuzes voor onderzoek worden gemaakt.

Bekijk de website van de Inspectie Justitie en Veiligheid
Bekijk artikel over politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid bij cold cases
Bekijk artikel over doorlichting strafrechtketen en knelpunten bij cold cases

Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me