Doorgaan naar hoofdcontent

Landelijk Expertisecentrum Persoonsvermissingen: Structuur aanbrengen in de DNA-databank. Iemand moet Heulmeisje missen.

Het Landelijk Expertisecentrum Persoonsvermissingen (LOEP) wordt als een "nieuw" team in oprichting gepresenteerd. Het is een onderdeel van de afdeling Netwerk van Expertiseteams (NXT) van de Dienst Specialistische Operaties (DSO) van de Landelijke Eenheid. Nieuw personeel stroomt in, waarbij aandacht is voor netwerk-coördinatie en  communicatie. Het LOEP wordt anno 2023 beschreven als een ondersteunend landelijke dienst van het primaire opsporingsproces naar vermiste personen. Het LOEP geeft advies in complexe vermissingszaken. Daarnaast voert het LOEP landelijke projecten ter verbetering van de opsporing naar vermiste personen uit en verricht het (internationaal) relatie- en netwerkbeheer. Het centrum bestaat uit netwerkcoördinatoren en operationeel ondersteunende medewerkers en staat onder leiding van de Landelijk Coördinator Persoonsvermissingen. Binnen het team is ook aandacht voor educatie rond de werking van kind alerteringen. Ook wordt nog verder geïnvesteerd in informatiepagina's t.b.v. het publiek en achterblijvers en ondersteunt het team bij interne kennispagina’s over de inzet van kind alertering zoals Agora, Blueportaal, Bluethema en Kompol. Het LOEP wil meer gaan betekenen via social media en websites. 

De grondslag voor het LOEP is ook deels terug te vinden in het voorstel van wet tot regeling van zoekmiddelen bij urgente persoonsvermissingen. De wet- en regelgeving rond vermiste personen houdt de politiek, justitie en politie maar zeker achterblijvers en nabestaanden in cold cases al jaren bezig. In de tekst van het wetsvoorstel staat dat: "met de voorgestelde vormgeving van de bevoegdheden en de gezagsverhoudingen nauw aangesloten dient te worden bij de feitelijke verhoudingen. Binnen de verschillende regionale eenheden van de nationale politie en binnen de verschillende regionale arrondissementsparketten van het OM zijn verschillende beleidslijnen en beleidsnotities in omloop die zullen worden aangepast aan de nieuwe wettelijke kaders. Wanneer deze wet van kracht wordt, zal iedere vermissing die ter kennis komt van de politie, worden behandeld conform één landelijke werkwijze. Deze werkwijze kent één landelijk uitvraagprotocol, één landelijk model voor de bepaling van de urgentie en een eenduidige landelijke rolverdeling bij politie en Openbaar Ministerie." 

Het LOEP moet daar dus verder invulling aan gaan geven. Reeds in 2014 werd via het WODC / Landelijke Werkgroep Vermiste Personen al bekend dat de wetgeving in een aantal gevallen het optreden bij vermissingen belemmert (Hofman e.a., Eindrapport Landelijke Werkgroep Vermiste Personen, Alphen aan de Rijn (Politie & OM), 2011). In die gevallen zou dit volgens de Werkgroep tot ernstige beperkingen om urgent vermiste persoon te kunnen traceren. De Werkgroep dacht voor opsporing van vermiste personen in bepaalde categorieën vermissingen aan de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden (bob-middelen). Het onderzoek richtte zich op het in kaart brengen van de juridische knelpunten bij het uitoefenen van de bevoegdheden om vermiste personen te kunnen traceren en het onderzoeken van de juridische mogelijkheden om die knelpunten op te lossen. Het werkproces bij (cold case) vermissingen is een punt van constante aandacht. Een positieve bijkomstigheid (en wellicht redding voor het trage beleid en wetgevingsproces) is natuurlijk de enorme snelle ontwikkeling van de mogelijkheden in DNA-technieken en -methoden, zoals het verwantschapsonderzoek. 

Het LOEP is echter niet geheel "nieuw" en komt in 2018 al in beeld bij een onderzoek naar de anonieme oorlogsslachtoffers die liggen begraven op het Nationaal Ereveld Loenen. In een uiterste poging ‘de 100 van Loenen’ hun naam terug te geven werkten het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) en het Landelijk Expertisecentrum Persoonsvermissingen (LOEP) sinds 2018 samen om dit tot een goed einde te brengen. 

Het LOEP komt steeds meer in de media. Zo wordt aandacht besteed aan de zwarte bladzijde in de Zeeuwse geschiedenis: de Watersnoodramp van 1953. Een zware noordwesterstorm in combinatie met springtij en doorgebroken dijken zorgden ervoor dat grote delen van Zuidwest-Nederland overstroomden. 1836 mensen zijn verdronken, meer dan honderd slachtoffers zijn nog altijd niet geïdentificeerd. De ramp vond in 2023 dan ook zeventig jaar geleden plaats. Op Schouwen-Duiveland zijn 31 graven van onbekende slachtoffers geopend om stukjes bot en tanden veilig te stellen voor het identificatieonderzoek. De zaken komen via het Landelijk Expertisecentrum Persoonsvermissingen (LOEP) van de politie bij het NFI binnen. Daar heeft het DNA-lab van de stoffelijke resten van de 31 slachtoffers, 29 DNA-profielen kunnen maken. Tegelijkertijd werd ook wangslijm van familieleden van vermisten als referentiemateriaal ingestuurd naar het NFI. Om een onbekende dode te identificeren, is het DNA van familieleden nodig. Op die manier is dan de koppeling te maken met een vermist persoon. Na de exhumaties heeft de politie de familie van de slachtoffers van de ramp daarom opgeroepen om hun DNA te laten afnemen voor opname in de databank Vermiste Personen. Een belangrijke stap in een poging om hun vermiste dierbare ooit weer thuis te brengen. 

De meest recente media-aandacht kreeg het LOEP via een artikel in de Telegraaf in februari 2023. Het artikel begint met de omschrijving dat het LOEP via DNA probeert identiteiten van naamloos begraven personen te achterhalen. In Nederland zouden nog zo'n 300 mensen begraven liggen in een graf zonder naam. Het LOEP wil voor de nabestaanden dit aantal decimeren. Gesteld wordt dat iedereen recht heeft op een naam. In samenwerking met het NFI wordt het DNA van de opgegraven lichamen onderzocht. Een van de belangrijkste bronnen is de databank voor vermiste personen. Ook is nauw contact met Interpol, die werken met de I-Familia. 

Binnen Defensie is ook een afdeling actief rond vermiste personen en niet geïdentificeerde lichamen. De Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) bestaat sinds 1945 en is verantwoordelijk voor het opsporen, bergen en identificeren van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat zowel om militairen als burgers. 

Internationaal bezien huisvest Nederland het International Commission of Missing Persons (ICMP). Deze organisatie werkt samen met regeringen, maatschappelijke organisaties, justitiële instellingen, internationale organisaties en andere partijen over de hele wereld om het probleem aan te pakken van mensen die vermist zijn als gevolg van gewapende conflicten, mensenrechtenschendingen, rampen, georganiseerde misdaad, irreguliere migratie en andere oorzaken. Als enige internationale organisatie die exclusief is belast met het aanpakken van deze kwestie, is ICMP actief betrokken bij het ontwikkelen van instellingen en capaciteit van het maatschappelijk middenveld, het bevorderen van wetgeving, het bevorderen van sociale en politieke belangenbehartiging en het ontwikkelen en leveren van technische expertise om de vermisten op te sporen en te identificeren. ICMP werkt samen met regeringen om hun institutionele capaciteit te ontwikkelen om het probleem van vermiste personen efficiënt en onpartijdig aan te pakken. ICMP helpt regeringen bij het ontwikkelen van wetgeving om de rechten van families van vermisten te beschermen en het werkt samen met maatschappelijke organisaties om hen in staat te stellen op te komen voor hun rechten. ICMP helpt het proces van gerechtigheid door ervoor te zorgen dat regeringen zich houden aan een op de rechtsstaat gebaseerde aanpak bij het onderzoeken van verdwijningen en het levert bewijs in strafprocessen. ICMP helpt regeringen rechtstreeks met veldwerk. Het is betrokken geweest bij het opgraven van meer dan 3.000 massagraven en heeft een voortrekkersrol gespeeld bij de toepassing van geavanceerde forensische technieken om vermiste personen te lokaliseren en terug te vinden.

ICMP onderhoudt een uniek, gespecialiseerd Online Inquiry Center (OIC) en Integrated Data Management System (iDMS) dat alle gegevens met betrekking tot het vermiste personenproces beheert. Het exploiteert 's werelds toonaangevende DNA-identificatiefaciliteit voor mensen. Tot op heden zijn meer dan 20.000 vermiste personen van over de hele wereld geïdentificeerd met behulp van DNA met de hulp van ICMP. ICMP biedt ook training- en onderwijsprogramma's aan een breed scala aan personen, waaronder overheidsinstanties, openbare aanklagers en rechters, ngo's, families van vermisten en forensisch personeel. 

Op Nederlands grondgebied is de huidige primaire taak van het LOEP om de DNA-databank verder op orde te brengen. Tot op heden blijkt er geen gevalideerde informatie te zijn hoeveel onbekende doden er precies zijn en wat er precies aan DNA zit in de databank van familieleden. Het LOEP probeert hier structuur in te krijgen en om te weten te komen hoeveel onbekende doden er daadwerkelijk zijn. 

Een bijzondere zaak in Nederland is de zaak van het Heulmeisje. TVUtrecht besteedde vorig jaar nog aandacht aan de zaak, waaruit bleek dat het Openbaar Ministerie geen prioriteit gaf aan het onderzoek naar de identiteit. Tot op heden is het lichaam nog niet gekoppeld aan een identiteit en is verwantschapsonderzoek / forensisch genetische genealogie nog niet toegepast. Iemand moet toch het Heulmeisje missen en de forensische DNA-technieken kunnen op korte termijn voor een oplossing zorgen. Wat zal de sturende rol zijn van het Landelijk Expertisecentrum Persoonsvermissingen?

Geeft het expertisecentrum nog het ultieme dringende advies aan het departement Justitie en Veiligheid alsmede Buitenlandse Zaken en het Openbaar Ministerie om dit soort langlopende zaken, zoals het Heulmeisje, toch eens met internationale hulp op te lossen? 

"Het kan, maar het gebeurt niet".  

Inmiddels is een petitie gestart rond het Heulmeisje. 
Bekijk de petitie

Bekijk bericht over de 100 van Loenen 
Bekijk bericht over Watersnoodramp
Bekijk communicatieproces
Bekijk internetconsultatie Wet zoekmiddelen urgente persoonsvermissingen
Bekijk WODC publications
Lees mediabericht Telegraaf over LOEP
Bekijk Interpol I-Familia
Bekijk NFI DNA-databank vermiste personen
Bekijk website defensie Tweede Wereldoorlog
Bekijk website ICMP 
Bekijk dossier Heulmeisje

Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me